دکوراسیون تجاری مشهد برگرفته از سایت طراحی داخلی دکوزاسیون داخلی غرفه آرایی،غرفه نمایشگاهی ،طراحی واجرای غرفه درمشهدوتمامی کشور
عنوان:

BloodTransfusion
توضیحات :

دکوراسیون داخلی سازمان انتقال خون امید

پاساژ امید- خیابان شیرازی